Pre-Test (Web Site)

Mock Test IELST Online
 • คำแนะนำในการทำข้อสอบ Online โรงเรียนอิงลิชโนฮาว

   รูปแบบการสอบ Online Mock Test IELTS

  ·      สอบทักษะการฟัง (Listening) มี 22 ข้อ

             o  สามารถกดฟังไฟล์เสียงได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไฟล์เสียงนี้จะเล่นครั้งเดียวไปจนจบ และไม่สามารถกดหยุดชั่วคราวเพื่อกลับมาทำภายหลังได้

  o  ผู้สอบสามารถจดคำตอบลงในกระดาษเปล่าในระหว่างการฟังไฟล์เสียงได้ เพื่อพิมพ์คำตอบเข้าในระบบสอบ 

  ·      สอบทักษะการอ่าน (Reading) มี 26 ข้อ 

  o  ผู้สอบสามารถจดคำตอบลงในกระดาษเปล่าในระหว่างการทำข้อสอบ Reading ได้ เพื่อพิมพ์คำตอบเข้าในระบบสอบ

  ·      สอบทักษะการเขียน (Writing) มี 1 Task

             o  Task1 ควรใช้เวลา 20 นาที และเขียนอย่างน้อย 150 คำ

  o  ผู้สอบสามารถจดคำตอบลงในกระดาษเปล่าในระหว่างการทำข้อสอบ Writing ได้  เพื่อพิมพ์คำตอบเข้าในระบบสอบ

  ·      สอบทักษะการพูด (Speaking) 

             o  ผู้สอบกดฟังไฟล์เสียงคำถามจากผู้สัมภาษณ์ และพูดตอบกลับโดยอัดเสียงตอบกลับ

  o  ไฟล์เสียงคำถามสามารถกดฟังได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

  **การสอบข้างต้น จะทำต่อเนื่องกันไป ไม่มีเวลาพัก


  ข้อปฏิบัติในการสอบ

        ·      เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ สัญญาณอินเตอร์เน็ต แบตเตอรี่ หูฟัง และไมโครโฟน

        ·      ผู้สอบสามารถทำข้อสอบได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น

        ·      สามารถกดฟังไฟล์เสียงได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และไม่สามารถกดหยุดชั่วคราวเพื่อกลับมาทำภายหลังได้

        ·      ข้อสอบนี้เป็นข้อสอบแบบจับเวลา ดังนั้นระบบจะเปิดและปิดอัตโนมัติตามกำหนดเวลาสอบ

        ·      ในระหว่างการทำข้อสอบ ให้กดปุ่ม Submit/บันทึกคำตอบ ทุกครั้งเพื่อบันทึกคำตอบ ป้องกันกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการทำข้อสอบ และป้องกันไม่ให้คะแนนเป็น 0

        ·      หากต้องการกลับไปแก้ไขคำตอบที่กดบันทึกแล้ว สามารถแก้ไขได้ และให้กดปุ่ม Submit/บันทึกคำตอบ อีกครั้ง

        ·      เมื่อทำข้อสอบครบทุกข้อแล้ว ให้กดปุ่ม Submit/ส่งคำตอบทั้งหมด อีกครั้ง เพื่อกดส่งคำตอบทั้งหมด


---------------------------------------------------------------------------------------------------------- เริ่มการทำข้อสอบ ----------------------------------------------------------------------------------LISTENING

SECTION  1                          Questions  1-10


Complete the table below

Write ONE WORD AND /OR A NUMBER for each answer.

                                                                                COOKERY CLASSES


1 .

Write ONE WORD AND /OR A NUMBER for question 1

2 .

Write ONE WORD AND /OR A NUMBER for question 2

3 .

Write ONE WORD AND /OR A NUMBER for question 3

4 .

Write ONE WORD AND /OR A NUMBER for question 4

5 .

Write ONE WORD AND /OR A NUMBER for question 5

6 .

Write ONE WORD AND /OR A NUMBER for question 6

7 .

Write ONE WORD AND /OR A NUMBER for question 7

8 .

Write ONE WORD AND /OR A NUMBER for question 8

9 .

Write ONE WORD AND /OR A NUMBER for question 9

10 .

Write ONE WORD AND /OR A NUMBER for question 10

SECTION 2                           Questions 11-20


Questions 11-13

Choose the correct letter , A, B or C.

Traffic Changes in Granford

11 .

Why are changes needed to traffic systems in Granford?

12 .

In a survey, local residents particularly complained about

13 .

According to the speaker, one problem with the new regulations will be 

Questions 14-20

Label the map below.

Write the correct letter, A-I, next to Questions 14-20.


Proposed traffic changes in Granford

    

14 .

Write the correct letter, A-I, for question 14

15 .

Write the correct letter, A-I, for question 15

16 .

Write the correct letter, A-I, for question 16

17 .

Write the correct letter, A-I, for question 17

18 .

Write the correct letter, A-I, for question 18

19 .

Write the correct letter, A-I, for question 19

20 .

Write the correct letter, A-I, for question 20

SECTION  3                          Questions 21-22


Questions 21-22

Choose the correct letter, A, B or C.

21 .

 Why is Jack interested in investigating seed germination?

22 .

 Jack and Emma agree the main advantage of their present experiment is that it can be 

READING

 You should spend about 20 minutes on Questions 23-35, which are based on Reading Passage 1 below.


READING PASSAGE 1

Case Study: Tourism New Zealand website

New Zealand is a small country of four million inhabitants, a long-haul flight from all the major tourist-generating markets of the world. Tourism currently makes up 9% of the country's gross domestic product, and is the country's largest export sector. Unlike other export sectors, which make products and then sell them overseas, tourism brings its customers to New Zealand. The product is the country itself - the people, the places and the experiences.  In 1999, Tourism New Zealand launched a campaign to communicate a new brand position to the world. The campaign focused on New Zealand's scenic beauty, exhilarating outdoor activities and authentic Maori culture, and it made New Zealand one of the strongest national brands in the world.

A key feature of the campaign was the website www.newzealand.com, which provided potential visitors to New Zealand with a single gateway to everything the destination had to offer. The heart of the website was a database of tourism services operators, both those based in New Zealand and those based abroad which offered tourism services to the country.  Any tourism-related business could be listed by filling in a simple form. This meant that even the smallest bed and breakfast address or specialist activity provider could gain a web presence with access to an audience of long-haul visitors. In addition, because participating businesses were able to update the details they gave on a regular basis, the information provided remained accurate. And to maintain and improve standards, Tourism New Zealand organised a scheme whereby organisations appearing on the website underwent an independent evaluation against a set of agreed national standards of quality. As part of this, the effect of each business on the environment was considered. 

To communicate the New Zealand experience, the site also carried features relating to famous people and places. One of the most popular was an interview with former New Zealand All Blacks rugby captain Tana Umaga.  Another feature that attracted a lot of attention was an interactive journey through a number of the locations chosen for blockbuster films which had made use of New Zealand's stunning scenery as a backdrop. As the site developed, additional features were added to help independent travellers devise their own customised itineraries. To make it easier to plan motoring holidays, the site catalogued the most popular driving routes in the country, highlighting different routes according to the season and indicating distances and times.

Later, a Travel Planner feature was added, which allowed visitors to click and 'bookmark' places or attractions they were interested in, and then view the results on a map. The Travel Planner offered suggested routes and public transport options between the chosen locations. There were also links to accommodation in the area. By registering with the website, users could save their Travel Plan and return to it later, or print it out to take on the visit. The website also had a 'Your Words' section where anyone could submit a blog of their New Zealand travels for possible inclusion on the website.

The Tourism New Zealand website won two Webby awards for online achievement and innovation. More importantly perhaps, the growth of tourism to New Zealand was impressive. Overall tourism expenditure increased by an average of 6.9% per year between 1999 and 2004. From Britain, visits to New Zealand grew at an average annual rate of 13% between 2002 and 2006, compared to a rate of 4% overall for British visits abroad.

The website was set up to allow both individuals and travel organisations to create itineraries and travel packages to suit their own needs and interests. On the website, visitors can search for activities not solely by geographical location, but also by the particular nature of the activity. This is important as research shows that activities are the key driver of visitor satisfaction, contributing 74% to visitor satisfaction, while transport and accommodation account for the remaining 26%. The more activities that visitors undertake, the more satisfied they will be. It has also been found that visitors enjoy cultural activities most when they are interactive, such as visiting a marae (meeting ground) to learn about traditional Maori life. Many long-haul travelers enjoy such learning experiences, which provide them with stories to take home to their friends and family. In addition, it appears that visitors to New Zealand don't want to be 'one of the crowd' and find activities that involve only a few people more special and meaningful.

It could be argued that New Zealand is not a typical destination. New Zealand is a small country with a visitor economy composed mainly of small businesses. It is generally perceived as a safe English-speaking country with a reliable transport infrastructure. Because of the long-haul flight, most visitors stay for longer (average 20 days) and want to see as much of the country as possible on what is often seen as a once-in-a-lifetime visit. However, the underlying lessons apply anywhere - the effectiveness of a strong brand, a strategy based on unique experiences and a comprehensive and user-friendly website.


Questions 23-29

Complete the table below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 23-29 on your answer sheet. 


23 .

Write ONE WORD ONLY from the passage for question 23

24 .

Write ONE WORD ONLY from the passage for question 24

25 .

Write ONE WORD ONLY from the passage for question 25

26 .

Write ONE WORD ONLY from the passage for question 26

27 .

Write ONE WORD ONLY from the passage for question 27

28 .

Write ONE WORD ONLY from the passage for question 28

29 .

Write ONE WORD ONLY from the passage for question 29

บทความนี้เป็นสำเนาของ Reading Passage1 จากด้านบน มีเนื้อหาตรงกันทุกประการ โดยใส่ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สอบ ในการอ่านบทความและตอบคำถาม

READING PASSAGE 1

Case Study: Tourism New Zealand website

New Zealand is a small country of four million inhabitants, a long-haul flight from all the major tourist-generating markets of the world. Tourism currently makes up 9% of the country's gross domestic product, and is the country's largest export sector. Unlike other export sectors, which make products and then sell them overseas, tourism brings its customers to New Zealand. The product is the country itself - the people, the places and the experiences.  In 1999, Tourism New Zealand launched a campaign to communicate a new brand position to the world. The campaign focused on New Zealand's scenic beauty, exhilarating outdoor activities and authentic Maori culture, and it made New Zealand one of the strongest national brands in the world.

A key feature of the campaign was the website www.newzealand.com, which provided potential visitors to New Zealand with a single gateway to everything the destination had to offer. The heart of the website was a database of tourism services operators, both those based in New Zealand and those based abroad which offered tourism services to the country.  Any tourism-related business could be listed by filling in a simple form. This meant that even the smallest bed and breakfast address or specialist activity provider could gain a web presence with access to an audience of long-haul visitors. In addition, because participating businesses were able to update the details they gave on a regular basis, the information provided remained accurate. And to maintain and improve standards, Tourism New Zealand organised a scheme whereby organisations appearing on the website underwent an independent evaluation against a set of agreed national standards of quality. As part of this, the effect of each business on the environment was considered. 

To communicate the New Zealand experience, the site also carried features relating to famous people and places. One of the most popular was an interview with former New Zealand All Blacks rugby captain Tana Umaga.  Another feature that attracted a lot of attention was an interactive journey through a number of the locations chosen for blockbuster films which had made use of New Zealand's stunning scenery as a backdrop. As the site developed, additional features were added to help independent travellers devise their own customised itineraries. To make it easier to plan motoring holidays, the site catalogued the most popular driving routes in the country, highlighting different routes according to the season and indicating distances and times.

Later, a Travel Planner feature was added, which allowed visitors to click and 'bookmark' places or attractions they were interested in, and then view the results on a map. The Travel Planner offered suggested routes and public transport options between the chosen locations. There were also links to accommodation in the area. By registering with the website, users could save their Travel Plan and return to it later, or print it out to take on the visit. The website also had a 'Your Words' section where anyone could submit a blog of their New Zealand travels for possible inclusion on the website.

The Tourism New Zealand website won two Webby awards for online achievement and innovation. More importantly perhaps, the growth of tourism to New Zealand was impressive. Overall tourism expenditure increased by an average of 6.9% per year between 1999 and 2004. From Britain, visits to New Zealand grew at an average annual rate of 13% between 2002 and 2006, compared to a rate of 4% overall for British visits abroad.

The website was set up to allow both individuals and travel organisations to create itineraries and travel packages to suit their own needs and interests. On the website, visitors can search for activities not solely by geographical location, but also by the particular nature of the activity. This is important as research shows that activities are the key driver of visitor satisfaction, contributing 74% to visitor satisfaction, while transport and accommodation account for the remaining 26%. The more activities that visitors undertake, the more satisfied they will be. It has also been found that visitors enjoy cultural activities most when they are interactive, such as visiting a marae (meeting ground) to learn about traditional Maori life. Many long-haul travelers enjoy such learning experiences, which provide them with stories to take home to their friends and family. In addition, it appears that visitors to New Zealand don't want to be 'one of the crowd' and find activities that involve only a few people more special and meaningful.

It could be argued that New Zealand is not a typical destination. New Zealand is a small country with a visitor economy composed mainly of small businesses. It is generally perceived as a safe English-speaking country with a reliable transport infrastructure. Because of the long-haul flight, most visitors stay for longer (average 20 days) and want to see as much of the country as possible on what is often seen as a once-in-a-lifetime visit. However, the underlying lessons apply anywhere - the effectiveness of a strong brand, a strategy based on unique experiences and a comprehensive and user-friendly website.


Questions 30-35

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

in boxes 30-35 on your answer sheet, write

TRUE              if the statement agrees with the information

FALSE             if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this 

30 .

The website www.newzealand.com aimed to provide ready-made itineraries and packages for travel companies and individual tourists. 

31 .

It was found that most visitors started searching on the website by geographical location. 

32 .

According to research, 26% of visitor satisfaction is related to their accommodation. 

33 .

Visitors to New Zealand like to become involved in the local culture. 

34 .

Visitors like staying in small hotels in New Zealand rather than in larger ones. 

35 .

Many visitors feel it is unlikely that they will return to New Zealand after their visit.

You should spend about 20 minutes on Questions 36-48, which are based on Reading Passage 2

Reading Passage 2 has six paragraphs, A-F.

READING PASSAGE 2

Why being bored is stimulating - and useful, too


 This most common of emotions is turning out to be more interesting than we thought

A    We all know how it feels - it's impossible to keep your mind on anything, time stretches out, and all the things you could do seem equally unlikely to make you feel better. But defining boredom so that it can be studied in the lab has proved difficult. For a start, it can include a lot of other mental states, such as frustration, apathy, depression and indifference. There isn't even agreement over whether boredom is always a low-energy, flat kind of emotion or whether feeling agitated and restless counts as boredom, too. In his book, Boredom : A Lively History, Peter Toohey at the University of Calgary, Canada, compares it to disgust – an emotion that motivates us to stay away from certain situations. 'If disgust protects humans from infection, boredom may protect them from "infectious" social situations,' he suggests.

B    By asking people about their experiences of boredom, Thomas Goetz and his team at the University of Konstanz in Germany have recently identified five distinct types: indifferent, calibrating, searching, reactant and apathetic. These can be plotted on two axes - one running left to right, which measures low to high arousal, and the other from top to bottom, which measures how positive or negative the feeling is. Intriguingly, Goetz has found that while people experience all kinds of boredom, they tend to specialise in one. Of the five types, the most damaging is 'reactant' boredom with its explosive combination of high arousal and negative emotion. The most useful is what Goetz calls 'indifferent boredom: someone isn't engaged in anything satisfying but still feels relaxed and calm. However, it remains to be seen whether there are any character traits that predict the kind of boredom each of us might be prone to.

C    Psychologist Sandi Mann at the University of Central Lancashire, UK, goes further. ‘All emotions are there for a reason, including boredom,’ she says. Mann has found that being bored makes us more creative. ‘We’re all afraid of being bored but in actual fact it can lead to all kinds of amazing things,’ she says. In experiments published last year, Mann found that people who had been made to feel bored by copying numbers out of the phone book for 15 minutes came up with more creative ideas about how to use a polystyrene cup than a control group. Mann concluded that a passive, boring activity is best for creativity because it allows the mind to wander. In fact, she goes so far as to suggest that we should seek out more boredom in our lives.

D    Psychologist John Eastwood at York University in Toronto, Canada, isn't convinced. ‘If you are in a state of mind-wandering you are not bored,’ he says. ‘In my view, by definition boredom is an undesirable state.’ That doesn't necessarily mean that it isn't adaptive, he adds. ‘Pain is adaptive - if we didn't have physical pain, bad things would happen to us. Does that mean that we should actively cause pain? No. But even if boredom has evolved to help us survive, it can still be toxic   

if allowed to fester.’ For Eastwood, the central feature of boredom is a failure to put our ‘attention system’ into gear. This causes an inability to focus on anything, which makes time seem to go painfully slowly. What's more, your efforts to improve the situation can end up making you feel worse. ‘People try to connect with the world and if they are not successful there's that frustration and irritability,’ he says. Perhaps most worryingly, says Eastwood, repeatedly failing to engage attention can lead to a state where we don't know what to do any more, and no longer care.

 E    Eastwood's team is now trying to explore why the attention system fails. It's early days but they think that at least some of it comes down to personality. Boredom proneness has been linked with a variety of traits. People who are motivated by pleasure seem to suffer particularly badly. Other personality traits, such as curiosity, are associated with a high boredom threshold. More evidence that boredom has detrimental effects comes from studies of people who are more or less prone to boredom. It seems those who bore easily face poorer prospects in education, their career and even life in general. But of course, boredom itself cannot kill- it's the things we do to deal with it that may put us in danger. What can we do to alleviate it before it comes to that? Goetz's group has one suggestion. Working with teenagers, they found that those who 'approach' a boring situation - in other words, see that it's boring and get stuck in anyway- report less boredom than those who try to avoid it by using snacks, TV or social media for distraction.

F    Psychologist Francoise Wemelsfelder speculates that our over-connected lifestyles might even be a new source of boredom. ‘In modern human society there is a lot of overstimulation but still a lot of problems finding meaning,’ she says. So instead of seeking yet more mental stimulation, perhaps we should leave our phones alone, and use boredom to motivate us to engage with the world in a more meaningful way.


Questions 36-41

Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number, i-viii, in boxes 36-41 on your answer sheet