IELTS Compact
9,900 บาท/คอร์ส

#ไม่พลาดโอกาส ในการเรียนต่อเพราะคะแนน IELTSไม่ผ่านเกณฑ์

#คอร์สIELTS การันตีคะแนน Band 6 หากสอบไม่ผ่านกลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันกำหนด**

🟡 ใช้เวลาเรียนแค่ 17 ครั้ง เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ก็สามารถ #อัพคะแนน IELTS ได้แล้ว
🟡 หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS สอนทั้งหมด 4 ทักษะ คือ
✅ 1. ทักษะการฟัง (#Listening)
✅ 2. ทักษะการพูด (#Speaking)
✅ 3. ทักษะการอ่าน (#Reading)
✅ 4. ทักษะการเขียน (#Writing)
🟡แบ่งเนื้อหาการเรียนเป็นสองส่วนหลักคือ
✅ 1. การ #ปูพื้นฐานสู่ข้อสอบ IELTS สรุปหลักการที่ใช้ในการทำข้อสอบ
✅ 2. การ #เฉลยข้อสอบ IELTS พร้อมเทคนิคในการทำคะแนนขั้นต่ำ BAND 6
**ใช้ตัวอย่างข้อสอบจริงจากสำนักพิมพ์ Cambridge**