Contact Us

326 ถนนปุณณกัณฑ์ (เยื้อง ประตู 108 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 90110

Operating hours

วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 21.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 16.30 น..

ปิดทําการทุกวันจันทร์